รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่และขนาดกลาง

 

           สตาร์มาสเตอร์ 2015                                 สตาร์มาสเตอร์ 2016                                          สตาร์มาสเตอร์ 2017

                  

                   เคเอ็ม AMT.ปี 4                                           เคเอ็ม AMT.ปี 5                                           เคเอ็ม AMT.ปี 60

 

 

                          เคเอ็ม 58                                            เคเอ็ม 59                                               เคเอ็ม 60

        

                       เอสเอส 501 ปี 58                                           เอสเอส 501 ปี 59                          เอสเอส 501 ปี 60          

       

                        เคเอ็ม ดี ปี 58                                     เคเอ็มดี ปี 59                                              เคเอ็มดี ปี 60