การที่ บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัดเลือกใช้เครื่องยนต์เก่าในการประกอบรถเกี่ยวข้าวใหม่ เพราะว่าลูกค้าทั่วไป

    ส่วนมากจะนิยมใช้เครื่องยนต์เก่าจากญี่ปุ่น เนื่องจากเมื่อมีการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อะไหล่จะหาง่าย มีขายทั่วไปและมีราคาถูก 

    ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

          ในด้านของการผลิตรถเกี่ยวข้าวที่ใช้เครื่องยนต์เก่า ทำให้ต้นทุนในการผลิตไม่สูงมาก ส่งผลให้ รถเกี่ยวข้าวใหม่ที่ใช้

    เครื่องยนต์เก่าในการประกอบมีราคาไม่แพง ทำให้ลูกค้าส่วนมากมีกำลังที่จะซื้อรถเกี่ยวข้าวใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์เก่า และเป็นที่

    ทราบกันทั่วไปว่า ถ้าเป็นรถเกี่ยวข้าวของบริษัทศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด จะใช้เครื่องยนต์เก่าในการประกอบรถเกี่ยวใหม่โดย

    ไม่จำเป็นต้องบอกลูกค้า

           บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจรถเกี่ยวข้าว ของบริษัทตลอดมา