ศักดิ์พัฒนาการเกษตร

SakpattanaKarnkaset

ศักดิ์พัฒนา

รางวัลที่ได้รับ


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป ประจำปี 2562

  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้รับรองการทดสอบสมรรถนะด้านความสามารถการทำงาน ในพื้นที่ดินอ่อน (นาหล่ม) ผ่านการทดสอบ 
ให้ไว้ ณ วันที่  7 มีนาคม 2557


 
รางวัล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 
 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับรางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร 
 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2556

 
ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับรองผลการทดสอบสมรรถนะด้านความสูญเสีย จากการเก็บเกี่ยวเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรวม
ไม่เกิน ร้อยละ 3   ให้ไว้ ณ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2556  


 
รางวัล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 
 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับรางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร 
 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2555