ศักดิ์พัฒนาการเกษตร

SakpattanaKarnkaset

ศักดิ์พัฒนา

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร   หมายถึง   หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 

การประดิษฐ์   หมายถึง   ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ,ยารักษาโรค,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
 

อนุสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร   คือ   หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น

 

บทลงโทษของผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ถ้าถูกจับได้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ต้องเสียค่าละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์บทลงโทษเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง : มีโทษปรับ 20,000 - 200,000 บาท หากทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 4 ปีหรือปรับ 100,000 - 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม (สนับสนุนให้เกิดการละเมิด) : มีโทษปรับ 10,000 - 100,000 บาท หากทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือ 50,000 - 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็น บุคคลธรรมดา ผลงานลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองตลอดชีวิตผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี หากเป็น นามแฝง/นิติบุคคล จะได้รับการคุ้มครอง 50 ปี นับแต่สร้างสรรค์หากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิตลงสิทธิในการครอบครองลิขสิทธิ์นั้นจะตกแก่ทายาท(ในระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี)

อ้างอิง :

  • http://www.nsru.ac.th/nsrubi/article/showarticle.asp?id=0000000001
  • http://term.wikidot.com/blog:software-licenses
  • http://www.dejudomlaw.com/ip/patents/patent-act/
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Product_design
  • http://library.siam-legal.com/thai-law/copyright-act-b-e-2537-penalties-sections-69-78/

** หมายเหตุ : สินค้าสิทธิบัตรลอกเลียนรูปแบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย


สินค้าสิทธิบัตร  ศักดิ์พัฒนา

รถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        45832     รถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        45833     รถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        45838     รถเกี่ยวข้าว
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     5665      ระบบท่อขึ้นข้างฝาถังบนท่อออกจากถังเก็บรถเกี่ยวข้าว
 


อุปกรณ์เก็บเกี่ยวด้านหน้า

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        34856      ขาก้ามปูสางข้าวของรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        30976      เพลาคอรางแบบแยกส่วนของรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        46803      อุปกรณ์เก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        46806      ชิ้นส่วนอุปกรณ์ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
 


การนวดคัดแยกผลผลิต

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        29606       โครงตู้ของรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        46804       ถังบรรจุเมล็ดธัญพืชของรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        46807       ถังบรรจุเมล็ดธัญพืชของรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่        45394       อุปกรณ์นวดข้าวของรถเกี่ยวข้าว
 


การลำเลียงส่งถ่ายและอุปกรณ์
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         29342       แกนปั่นกระจายฟางข้าวของรถเกี่ยวข้าว
 


การควบคุมและส่งถ่ายกำลัง

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         10162       ระบบส่งกำลังแบบสายพานแยกฉุดปั๊มไฮโดรลิคคู่พ่วงข้อต่ออิสระรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         10163       ระบบส่งกำลังแบบสายพานแยกฉุดปั๊มไฮโดรลิคสำหรับรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         10364       ระบบส่งกำลังแบบสายพานฉุดเพลาทดรอบพ่วงปั๊มไฮโดรลิคสำหรับรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         30714       ชุดเพลาส่งกำลังท้ายเครื่องขนาดเล็กรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         43294       ชุดเพลาส่งกำลังท้ายเครื่องรถเกี่ยวข้าว   
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         46805       ถังพักน้ำมันไฮโดรลิครถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         45831       หัวที่นั่งขับรถเกี่ยวข้าว    
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         45834       ส่วนหัวรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         45836       หัวที่นั่งขับรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         45837       หัวที่นั่งขับรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         47497       ตะแกรงครอบอุปกรณ์ ถ่ายเทความร้อนของรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         47498       อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนของรถเกี่ยวข้าว
 การขับเคลื่อนช่วงล่าง

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          19165      ลูกโรลเลอร์
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          27348      กล่องเกียร์ระบบเฟืองเฉพาะชิ้น 4 เพลา
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          37765      โครงร่างคานโค้งของรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          43296      ล้อนำ (ล้อนำ 18 นิ้ว รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่)
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          37765      โครงร่างคานโค้งของรถเกี่ยวข้าว
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          45393      วงล้อหมุนขับเคลื่อนสำหรับรถเกี่ยวข้าว
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่      6349        ยางรองใบแทรค
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่      8703        เฟืองจานโซ่แทรคชนิดแยกชิ้น
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่      9554        ล้อนำแยกส่วนรถเกี่ยวข้าว
 รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          45839      รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          45840      รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช(หัวตัด)
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          45841      รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช(หัวแอร์)
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          46217      รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืชระบบขับเคลื่อน 4 ทิศทางของเกียร์ทดผ่อนแรง
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่          10702      ห้องที่นั่งขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 


รถเกี่ยวข้าวโพด

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่           44985                รถเกี่ยวข้าวโพด
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       1502003121       เทเลอร์ลากจูงหัวเกี่ยวข้าวโพด
 หัวเกี่ยวข้าวโพด

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่           10908                ส่วนประกอบหัวเกี่ยวข้าวโพด
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       1502000694       อุปกรณ์การตัดสำหรับเก็บเกี่ยวข้าวโพด
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       1502000695       ชุดเฟืองของอุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวโพด
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       1502000696       อุปกรณ์ลดแรงเสียดทานและแรงสั่นสะเทือนของหัวเกี่ยวข้าวโพด
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       1502000697       เฟือง
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       1502000698       อุปกรณ์การตัดสำหรับรถเกี่ยวข้าวโพด
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       1502000699       ส่วนฝาครอบของชุดหัวเกี่ยวข้าวโพด
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       1502000700       ส่วนฝาครอบของชุดหัวเกี่ยวข้าวโพด
สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       1502000702       อุปกรณ์การตัดสำหรับรถเกี่ยวข้าวโพด
 


การขับเคลื่อนและหมุนเลี้ยว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่           30977               ระบบเลื้ยวของรถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่           45835               อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวข้าวโพด
 การฉีดพ่นยา

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       5608                 ระบบฟรีมูเล่ปั๊มแรงดันสูง
 อื่น ๆ

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่           10702               ห้องที่นั่งขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
สินค้าสิทธิบัตรเลขที่           39997               กระเป๋าสะพาย