บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด 

      ตั้งอยู่เลขที่ 98 / 1 หมู่ 3 ตำบล สามเมือง อำเภอ ลาดบัวหลวง

      จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230


    บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร  จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่

   "รถเกี่ยวประเทศไทย" เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ประกอบธุรกิจด้าน

    การผลิตเครื่องจักรกลด้านการเกษตรพร้อมอะไหล่ ผลิตและประกอบรถ

    เกี่ยวข้าว,รถเกี่ยวข้าวโพด,รถฉีดพ่นสารชีวภาพ "โฟรเจ็ท"

   

รถจอบหมุนไฮโดรลิค (รถเตรียมดินก่อนการทำนาปลูกข้าว/ข้าวโพดและพืชไร่บางชนิด)หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า รถแทรคเตอร์ปั่นดิน 

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด   เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่คุณภาพมาตรฐาน บริการให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและ

เครื่องจักรCNC ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันท่วงที เตรียมพื้นที่ก่อนการเพาะปลูกรวม 

ถึงการฉีดพ่นสารชีวภาพ อย่างรวดเร็วปลอดภัยทันเวลา ช่วยให้เกษตรกรลดเวลากระบวนการต่าง ๆ ในการประกอบการเกษตร 

 

            บริษัทศักดิ์พัฒนาฯ มีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี (เชิงสะพานข้ามคลองพระยาบรรลือ

ตรงข้ามตลาดลาดบัวหลวง) อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีสำนักงานสาขา ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการอะไหล่และซ่อมบำรุง

กระจายอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งยังมีการจำหน่ายและเปิดศูนย์บริการในต่างประเทศด้วย